English Georgian
 

24 საათი 10.09.11

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი გუ­შინ სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხეთ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

პრე­ზი­დენ­ტი, პრე­მი­ერ-მი­ნისტრ ნი­კა გი­ლა­ურ­თან და ენერ­გე­ტი­კი­სა და ბუ­ნებ­რი­ვი რე­სურ­სე­ბის მი­ნისტრ ალექ­სან­დ­რე ხე­თა­გურ­თან ერ­თად, ფა­რა­ვან­ჰე­სის და მტკვა­რი ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას გა­ეც­ნო. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი და მი­ნის­ტ­რე­ბი ფა­რა­ვან­ზე ვერ­ტ­მ­ფ­რე­ნით ჩა­ვიდ­ნენ, მა­ნამ­დე კი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა ნი­კა გი­ლა­უ­რის­გან 2011-12 წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­გეგ­მი­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის, მიმ­დი­ნა­რე და მო­მა­ვა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შე­სა­ხებ მი­ი­ღო ინ­ფორ­მა­ცია. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის გან­ცხა­დე­ბით, ფა­რავ­ნის ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტ­რო­სად­გუ­რი ექ­ს­პ­ლუ­ა­ტა­ცი­ა­ში 2013 წლის ბო­ლოს შე­ვა.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხეთ­ში მშე­ნებ­ლებს გა­ე­სა­უბ­რა. ამ­ჟა­მად ჯამ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლია 445 ადა­მი­ა­ნი, მა­თი 70 პრო­ცენ­ტი კი ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლეა. ნი­კა გი­ლა­უ­რის თქმით, სწო­რედ პი­რო­ბებ­შია ჩა­წე­რი­ლი, რომ მუ­შა­ხე­ლის მი­ნი­მუმ 70, მაქ­სი­მუმ 80 პრო­ცენ­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი უნ­და იყოს. პრე­ზი­დენ­ტ­მა კი გა­ნაცხა­და, რომ ტექ­ნი­კო­სე­ბი­სა და ინ­ჟინ­რე­ბის რი­გებ­ში მე­ტი ად­გი­ლობ­რი უნ­და იყოს.

ამ­ჟა­მად ფა­რა­ვან­ჰეს­ზე სა­მუ­შა­ოს მთა­ვა­რი მო­მენ­ტი - გვი­რა­ბის გაჭ­რა და­იწყო. მი­სი სიგ­რ­ძე 14 კმ-ია. ამ ეტაპ­ზე უკ­ვე 1 კმ-ია გაჭ­რი­ლი და მი­სი მშე­ნებ­ლო­ბა 10 თვე­ში დას­რულ­დე­ბა.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი და­ინ­ტე­რეს­და, რამ­დე­ნი ჰე­სი აშენ­და და რამ­დე­ნის მშე­ნებ­ლო­ბა იგეგ­მე­ბა ახ­ლო მო­მა­ვალ­ში. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 2012 წლი­დან კი­დევ ორი ჰე­სის მშე­ნებ­ლო­ბა და­იწყე­ბა, 2015 წლამ­დე კი, ჯამ­ში, ხუ­თი ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტ­რო­სად­გუ­რი აიგე­ბა, რაც, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ად­გი­ლობ­რი­ვი ბაზ­რის­თ­ვის მთა­ვარ მიმ­წო­დე­ბე­ლად და მე­ზო­ბე­ლი ქვეყ­ნე­ბის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ექ­ს­პორ­ტი­ო­რად აქ­ცევს. ამა­ვე ჰე­სე­ბის მშე­ნე­ბე­ლო­ბა­ზე 1850 ადა­მი­ა­ნი და­საქ­მ­დე­ბა.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის გან­ცხა­დე­ბით, შე­მო­სა­ვალ­ზე გა­ცი­ლე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე გა­ვი­დეს და მშე­ნებ­ლო­ბა­ში პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი კად­რე­ბი ჰყავ­დეს. ამის პერ­ს­პექ­ტი­ვა ნამ­დ­ვი­ლად დი­დია, - უპა­სუ­ხა გი­ლა­ურ­მა პრე­ზი­დენტს და გან­მარ­ტა, რომ მი­სი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წელს ყვე­ლა­ზე მა­ღალ­ქუ­ლი­ა­ნი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი სწო­რედ მშე­ნებ­ლო­ბი­სა და ინ­ჟი­ნე­რი­ის ფა­კულ­ტე­ტებ­ზენ ჩა­ი­რიცხ­ნენ.

"არის შან­სი, რომ ამ მშე­ნებ­ლო­ბე­ბის შემ­დეგ დი­დი სა­წარ­მო­ე­ბი შე­მო­ვი­დეს. ჯერ ხალხს ამის მშე­ნე­ბე­ლო­ბა­ზე და­ვა­საქ­მებთ და შემ­დეგ ამის სა­ფუძ­ველ­ზე შექ­მ­ნილ სა­წარ­მო­ებ­სა და სხვა ბიზ­ნეს­ში. ენერ­გე­ტი­კა და ჰე­სე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა უნ­და გახ­დეს ჩვე­ნი ნი­შა მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე. ჩვენ­თ­ვის შე­მო­სა­ვალ­ზე ბევ­რად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ დი­დი სა­წარ­მო­ე­ბი შე­მო­ვიყ­ვა­ნოთ და სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბი შევ­ქ­მ­ნათ. ჩვე­ნი ნოუ ჰაუ არის სწრა­ფი ტემ­პით მშე­ნებ­ლო­ბა, ჩვენ ყვე­ლა­ფერს სწრა­ფად და ხა­რის­ხი­ა­ნად ვა­შე­ნებთ. მო­დით, მიზ­ნად და­ვი­სა­ხოთ, რომ ქარ­თ­ვე­ლე­ბი მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად და ხა­რის­ხი­ა­ნად აშე­ნე­ბენ ჰე­სებს. ეს უნი­კა­ლუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბაა იმი­სა, რომ ექ­ს­პორ­ტი­ო­რე­ბი გავ­ხ­დეთ" - გა­ნაცხა­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტ­მა.

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა, მთავ­რო­ბის წევ­რებ­თან ერ­თად, მტკვარ ჰეს­ზე წყლის გა­თა­ნაბ­რე­ბის რე­ზერ­ვუ­ა­რი და 9 600-მეტ­რი­ა­ნი გვი­რა­ბის მშე­ნებ­ლო­ბაც და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.

"20 წე­ლი ჩა­ვარ­დ­ნა გვქონ­და და ახ­ლა უნ­და ამოვ­ქა­ჩოთ. შრო­მის ბა­ზარ­ზე უნ­და გა­ვი­დეთ და ტურ­ბი­ნე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბაც უნ­და ვის­წავ­ლოთ. შე­ნე­ბა ვი­ცით, ად­რე პო­ლი­ტი­კუ­რი ნიშ­ნე­ბით ჩა­მოჰ­ყავ­დათ რუ­სე­ბი, მაგ­რამ ქარ­თ­ვე­ლე­ბი აშე­ნებ­დ­ნენ. ჩვენ არა ვართ ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლი ქვე­ყა­ნა, სა­დაც უცხო­ელ­მა უნ­და აგ­ვი­შე­ნოს," - შე­ნიშ­ნა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტ­მა და დას­ძი­ნა, რომ ბო­ლო წლებ­ში საგ­რ­ძ­ნობ­ლად გა­უმ­ჯო­ბეს­და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

"ად­რე ნა­ნა­ხი მაქვს აქა­უ­რო­ბა - არა გა­ზი, არა დე­ნი, არა გზა, არა პერ­ს­პექ­ტი­ვა. ახ­ლა რკი­ნიგ­ზაც კი შე­მო­დის და ხალ­ხიც საქ­მ­დე­ბა. მა­ლე ჩვე­ნი მუ­შა­ხე­ლი აღარც გვე­ყო­ფა," - გა­ნაცხა­და მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა.

ცნო­ბი­სათ­ვის - კომ­პა­ნია "ჯორ­ჯი­ან ურ­ბან ენერ­ჯიმ" მდი­ნა­რე ფა­რა­ვან­ზე ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტ­რო­სად­გუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა 2009 წელს და­იწყო. გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი ინ­ვეს­ტი­ცია 125 მი­ლი­ონ აშშ დო­ლარს შე­ად­გენს. ჰე­სის დად­გ­მუ­ლი სიმ­ძ­ლავ­რე 78 მე­გა­ვა­ტია, ხო­ლო წლი­უ­რი გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა - 425 მი­ლი­ონ კი­ლო­ვატ­სა­ა­თი.

"ჯორ­ჯი­ან ურ­ბან ენერ­ჯიმ" და­გეგ­მი­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის ნა­წი­ლი რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ევ­რო­პუ­ლი ბან­კის­გან (EBRD) და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ფი­ნან­სო კორ­პო­რა­ცი­ის­გან (IFC) მი­ი­ზი­და
 
NRGY (ლარი) 0.8500

 
Copyright © 2008. კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა
Web Development by Tea Kharitonashvili